Privacybeleid

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij onderstaande maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij standaard verwerken

Winkeliersvereniging Keizerswaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken wanneer u zich aanmeld voor onze digitale nieuwsbrief: – Emailadres –.
Het emailadres dat u ter beschikking hebt gesteld gebruiken we om u op de hoogte te houden van nieuwe acties. Onderaan elke mailing kunt u zich eenvoudig afmelden. Wij dragen er zorg voor dat u hierna geen bulkmails meer van ons ontvangt.


Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of u gegevens in te vullen vanwege een (commerciële) klantenactie zijn: 
- Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over Internetbrowser.

Beveiliging

De website www.keizerswaard.nl is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-­bits SSL – te zien aan het slot-­symbool in de adresbalk van uw browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de website te waarborgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@keizerswaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Winkeliersvereniging Keizerswaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Winkeliersvereniging Keizerswaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Winkeliersvereniging Keizerswaard) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Winkeliersvereniging Keizerswaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren een bewaartermijn voor de deelnameformulieren aan klantenacties t.b.v. het uitnodigingen, informatieoverdracht en/of bevestigingen. Een maand na beëindiging van de specifieke klantenactie worden alle opgegeven persoonlijke gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Winkeliersvereniging Keizerswaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winkeliersvereniging Keizerswaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Winkeliersvereniging Keizerswaard gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tot slot kunt het gebruik van cookies via de balk aan de onderzijde weigeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winkeliersvereniging Keizerswaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@keizerswaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Winkeliersvereniging Keizerswaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Winkeliersvereniging Keizerswaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van winkeliersvereniging Keizerswaard via secretariaat@keizerswaard.nl

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Laatste wijziging: 14-1-2019

Blijf op de hoogte

Aanmelden voor de nieuwsbrief met leuke acties?